Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг сайжруулах дунд хугацааны хөтөлбөр, төлөвлөгөө /2019-2024/ 2019-06-19 А/183

Гамшгаас хамгаалах сайн дурын хэсгийн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх, урамшуулал олгох журам

  1. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө
  2. Онцгой байдлын байгууллагын хүний нөөц, сургалт хөгжлийн хөтөлбөр /2019.06.19 А/183/
  3. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
  4. Онцгой байдлын ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын хамтарсан тушаал
  5. Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2017 оны Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2017-01-10 A/10