DSC027671323-1.jpg

ОББ-ын алба хаагчдын ЦБТ, ББЕХ-ийн 1-р 112 тоот дасгал, тусгай хөгжлийн чанарыг хөгжүүлэх дасгал – №6

ОБЕГ-ын харьяа “Аврагч” биеийн тамир-техник спорт хорооноос “Цэргийн биеийн тамирын бэлтгэл, алба хаагчдын бие, бялдрын ерөнхий болон тусгай чанарыг хөгжүүлэх…